Utylizacja sprzętu

Utylizacja sprzętu elektronicznego
Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Dlatego wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo.

Na pewno nie powinno się wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosto na śmietnik lub na składowisko. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia, po drugie jest on odpadem niebezpiecznym (zawierającym znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, berylu. Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia człowieka ) i nie pozwalają na to przepisy Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U.05.180.1495) Wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania zużytego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom do utylizacji .
Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony środowiska pod numerem E0009860WZ jako firma zbierająca zużyty sprzęt elektroniczny i możemy go odbierać od użytkowników. Jako dowód przejęcia odpadów wystawiamy kartę przekazania odpadu.